Aigües

Autoritzacions i permisos d’abocament d’aigües residuals

Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua (DUCA)

Declaracions trimestrals de consum d’aigua (model B6)

Presa de mostres d’aigües residuals i posterior anàlisi en laboratoris homologats

Assessorament per al tractament d’aigües residuals

Assessorament per a l’estalvi d’aigua

Estudis hidrogeològics

Estudis d’inundabilitat

Registre de fonts pròpies

Assessorament per al pretractament d’aigües

Resolució d’expedients sancionadors

Seguiment inspeccions