Legalització d’activitats

Autoritzacions, llicències, permisos ambientals i comunicacions prèvies d’activitats

Modificacions substancials i no substancials d’activitats

Renovació i revisió d'autorització, llicència i permís ambiental

Assistència per inspeccions ambientals, controls incials i periòdics