Atmosfera

Alta focus emissors a l’atmosfera

Adequació focus emissors a l’atmosfera

Declaració d’emissió i transferència de contaminants (PRTR)

Pla de gestió de dissolvents

Seguiment i control d’emissions

Assessorament sobre sistemes de tractament d’emissions