El passat 22 d’agost de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la implantació i renovació de sistemes voluntaris de gestió ambiental d’acord el Reglament EMAS, per a l’any 2023, d’acord amb la RESOLUCIÓ ACC/2750/2023, de 20 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l’any 2023 (ref. BDNS 709427). (DOGC  núm.  8984  publicat el 22/08/2023) .

Les subvencions estan destinades a empreses públiques o privades, fundacions o altres entitats sense ànim de lucre i ens locals que hagin implantat un sistema de gestió ambiental basat en el Reglament EMAS o bé hagin renovat el que ja tenien implantat, en el període comprès entre el 21 de juny de 2022 i el 22 de setembre de 2023.

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 23 d’agost fins el 22 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

L’import màxim de les subvencions que s’atorguen en aquesta convocatòria es fixa en les quantitats següents:

4.1 Implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat:

a) Activitats que inclou l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009): 5.000 euros.
b) Resta d’activitats: 4.000 euros.
4.2 Renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.

a) Activitats que inclou l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 2.000 euros.
b) Resta d’activitats: 1.500 euros.
En el cas que la implantació o la renovació del sistema de gestió ambiental es dugui a terme per una organització en la modalitat d’emplaçaments múltiples, o en el cas que es tracti d’un sistema de gestió ambiental corporatiu implantat en diferents centres d’una mateixa organització, l’import màxim de la subvenció en aquests supòsits és el resultant d’aplicar, a la quantia que fixen els apartats 4.1 i 4.2, la fórmula següent:

a) Quantia 4.1 x nombre de centres x 0,75 amb un màxim de 9.000 euros per a les activitats de l’annex I de
la Llei 20/2009, de 4 de desembre; i de 7.000 euros per a la resta d’activitats.

b) Quantia 4.2 x nombre de centres x 0,75 amb un màxim de 5.000 euros per a les activitats de l’annex I de
la Llei 20/2009, de 4 de desembre; i de 3.000 euros per a la resta d’activitats. 

Més informació al següent enllaç: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-implantar-i-renovar-sistemes-voluntaris-de-gestio-ambiental-EMAS?moda=1