El passat 5 d’abril de 2024 es va publicar la RESOLUCIÓ EMT/1070/2024, de 2 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya. Aquest convocatòria està relacionada amb la publicació, el passat 28 de febrer de 2024, de l’ORDRE EMT/59/2024, de 25 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per facilitar l’accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya.

 Aquestes bases tenen per objectiu subvencionar projectes d’inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del model de negoci, ampliació de capacitats productives o creació de nous establiments industrials que compleixin els requisits generals i específics de la base 6, mitjançant la facilitació de l’accés a les garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya. Es tracta per tant, d’una actuació de creació d’una línia de préstecs per a l’impuls industrial, on el Departament assumirà un percentatge del risc viu en forma de garantia.

 Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les empreses industrials i de serveis a la producció amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica del 10 al 33 que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya. Es considera que una empresa és de nova implantació quan el projecte presentat és per instal·lar el seu primer centre productiu a Catalunya.

No es consideren persones beneficiàries:

– les persones físiques autònomes,

– les fundacions, – les associacions,

– les empreses industrials i de serveis a la producció amb una facturació inferior a

  1.500.000 euros, amb l’excepció de les que formen part d’un grup d’empreses que sí que

  compleixen aquests requisits,

– les empreses que tinguin una operació vigent garantida pel departament competent en   

  matèria d’indústria i no hagin superat el 50% d’amortització del préstec associat al

  projecte d’inversió.

 El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 14.00 hores de l’1 d’octubre de 2024.

Les activitats objecte d’aquestes subvencions s’han d’executar, amb caràcter general, des dels 3 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i fins a un màxim de 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

El procediment de concessió de les subvencions és de concurrència no competitiva.

L’import de l’ajut serà de:

– Fins a un màxim de 2.250.000,00 euros per als projectes definits en la base 1.a).

– Fins a un màxim de 350.000,00 euros per als projectes definits en la base 1.b).

 Són despeses subvencionables, a l’efecte d’aquesta Ordre, les següents:

  1. a) Pel que fa als projectes d’inversió:

L’adquisició d’actius materials o immaterials del projecte d’inversió presentat.

Els imports d’instal·lacions, obra civil i d’altres que no siguin maquinària del procés productiu, no podran superar, amb caràcter general, el 25% del total de la inversió subvencionable.

  1. b) Pel que fa al circulant:

Es consideren subvencionables les despeses de circulant relatives exclusivament a activitats de producció i fabricació.

No es consideraran subvencionables les despeses d’enginyeria del projecte, despeses de consultoria del projecte, els interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, despeses de procediments judicials, impostos indirectes, IVA inclòs, despeses de transaccions financeres, despeses de transport i empaquetatge, despeses de formació, despeses de desplaçament, manutenció i allotjament, comissions i pèrdues de canvi, i totes les despeses justificades amb factures de data fora del període d’execució. Amb caràcter general queda exclosa la compra de naus i actius immobiliaris destinats a l’activitat industrial.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada anteriorment a la finalització del període de justificació determinat en aquestes bases.

Per més informació: Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya. Canal Empresa (gencat.cat)