Avaluació d'impacte ambiental

Avaluacions prèvies d’impacte ambiental

Estudis d’impacte ambiental

Document ambiental estratègic i Informe ambiental estratègic de planejament urbanístic

Estudis d’ impacte i integració paisatgística (EIIP)