Política de privacitat

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. (En endavant, també l’entitat, la web o el Lloc) informa els usuaris que les dades de caràcter personal que recull (per diferents mitjans com ara: Enquestes a l’interessat, formularis de petició d’informació, xats en línia …) són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en el Registre d’activitats de tractament corresponents a l’Entitat propietària d’aquest lloc web.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el compliment de les obligacions legals i de la relació contractual o precontractual que en el seu cas s’estableixi amb el client o usuari, així com facilitar-li informació sobre els productes o serveis sobre els que vostè ho sol·liciti, sent la base jurídica d’aquests tractament el consentiment exprés o la signatura i execució del contracte o mesures precontractuals. En cas de rebre el seu currículum vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en processos de selecció presents o futurs.

Les dades de clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i posteriorment durant els terminis exigits per al compliment d’obligacions legals. Les dades de preclientes o antics clients per a la realització d’accions promocionals, es conservaran durant 4 anys, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació de reclamacions judicials o extrajudicials i / o sempre que ho permeti o obligui la legislació. Les dades de sol·licitants d’ocupació es conservaran durant 4 anys per a futurs processos de selecció.

Així mateix, l’informem que les seves dades, un cop es formalitzi la relació contractual seran cedides a les entitats públiques amb les hagi una obligació legal (Agència Tributària, jutjats i tribunals …).

En aquells casos en què CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. figuri com a Encarregat del Tractament assumeix les obligacions establertes a la LOPD-GDD i en el RGPD, i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable de tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels que figuren en el contracte celebrat a l’efecte.

Així mateix, CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. informa que, en el cas que així s’hagi autoritzat de forma expressa i previ consentiment, podrà utilitzar les adreces de correu electrònic, telèfons, adreces … facilitades per vostè, per mantenir-lo informat de les seves novetats comercials i les seves diferents ofertes promocionals així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies. Si, en qualsevol moment posterior, vostè s’oposa a rebre comunicacions comercials, escrivim a l’adreça de correu electrònic direccio@consultoriagesmat.com indicant Baixa LOPD-GDD en l’assumpte. El consentiment es pot revocar en qualsevol moment.

Té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió, limitar algun dels tractaments o oposar-se a algun ús (per ex. Oposar-se amb posterioritat a l’enviament de publicitat), via e-mail, personalment o mitjançant correu postal.

També pot exercir aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que poden consultar a www.aepd.es

L’usuari del lloc serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el propietari del web de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment per a això, el propietari del web es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars dels mateixos.

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats. El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

Si us plau, llegiu detingudament aquesta declaració de privacitat abans d’usar aquest Lloc, coneixerà la forma en què processarem les seves dades personals. L’ús d’aquest Lloc i l’enviament de les seves dades implica l’acceptació de la nostra política de privacitat. En cas contrari no faci servir aquest Lloc.

Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D’aquesta manera, podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis en la nostra política de privacitat.

Responsable: CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.

NIF: B63741995

Telèfon de contacte: 938467879

Correu electrònic: administracio@consultoriagesmat.com

Adreça postal: Carrer Corró, 263 Baixos, GRANOLLERS, 08401, Barcelona