L’Agència de Residus de Catalunya ha actualitzat la informació sobre com fer el tràmit per sol·licitar l’autorització per l’emmagatzematge de residus perillosos de més de 6 mesos, d’acord amb el que estableix la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Igualment, s’ha actualitzat procediment per a la seva autorització atenent al règim d’intervenció administrativa a la qual està sotmès l’establiment, d’acord amb el especifica la Llei 20/2009.

  • Per aquelles activitats de l’annex I subjectes a règim d’autorització ambiental, l’establiment ha de fer la sol·licitud d’ampliació del període d’emmagatzematge a través del tràmit en línia “Autorització ambiental integrada” i escollir la modalitat “Sol·licitar una modificació no substancial d’una instal·lació existent” i annexar els documents necessaris.
  • Per aquelles activitats de l’annex II i annex III, s’unifica el tràmit de petició i aquest es farà en línia a l’enllaç que figura a l’apartat d’informació relacionada. L’ARC posteriorment, gestionarà, d’acord amb l’annex de l’establiment, cap a l’Ajuntament que és qui resol la petició en el cas d’Annex II o directament cap a l’interessat (i al seu Ajuntament per assabentat) en el cas d’Annex III. La documentació que han de presentar els establiments de l’annex II i III s’indica en el formulari del tràmit i inclou (tota ella obligatòria) i s’haurà d’annexar en un únic fitxer les fotografies dels contenidors on s’emmagatzemen els residus i de la etiqueta identificativa del residu.

Quin tràmit he de fer per poder emmagatzemar els residus perillosos més de 6 mesos?

L’article 21 a) de la Ley 7/2022 , de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, especifica que:

En relació amb l’emmagatzematge, la mescla, l’envasat i l’etiquetatge de residus al lloc de producció, el productor inicial o un altre posseïdor de residus està obligat a:

  1. Disposar d’una zona habilitada i identificada per a l’emmagatzematge correcte dels residus que reuneixi les condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es trobin en el seu poder. En el cas d’emmagatzematge de residus perillosos, aquests hauran d’estar protegits de la intempèrie i amb sistemes de retenció d’abocaments i vessaments.

La durada màxima de l’emmagatzematge dels residus no perillosos al lloc de producció serà inferior a dos anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. En el cas dels residus perillosos, en tots dos supòsits, la durada màxima serà de sis mesos; en supòsits excepcionals, l’autoritat competent de les comunitats autònomes on es dugui a terme aquest emmagatzematge, per causes degudament justificades i sempre que es garanteixi la protecció de la salut humana i el medi ambient, podrà modificar aquest termini, ampliant-lo com a màxim sis mesos més.

Els terminis esmentats començaran a computar des que s’iniciï el dipòsit de residus al lloc d’emmagatzematge havent de constar la data d’inici a l’arxiu cronològic i també al sistema d’emmagatzematge (gàbies, contenidors, prestatgeries, entre d’altres) d’aquests residus.

El 8 de novembre de 2012, la Direcció General de Qualitat Ambiental va emetre la instrucció 3/2012 de 8 de novembre sobre el procediment a seguir en peticions d’emmagatzematge de residus perillosos superior a 6 mesos. https://www.gencat.cat/mediamb/oaec/faq/faq44.pdf

Més informació: https://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/emmagatzematge_rp