D’acord amb la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat ambiental, totes les activitats incloses en l’annex III estan obligades a disposar de garantia financera per respondre davant de possibles danys ambientals.
L’Ordre APM/1040/2017, de 23 d’octubre, estableix la data límit per comunicar a l’administració que l’activitat disposa de la garantia financera obligatòria, quedant el calendari de la següent manera:
Activitats classificades com a prioritat 1 que han de realitzar anàlisis de risc, constitució de garantia financera i presentació de declaració responsable com a màxim el 31/10/2018:

 1. Les activitats afectades per la normativa d’accidents greus (SEVESO)
 2. Les següents activitats classificades com annex I segons la llei 20/2009 i per tant, sotmeses a autorització ambiental:
  • Instal·lacions de combustió amb una potencia tèrmica nominal igual o superior a 50 MW.
  • Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus perillosos amb una capacitat de més de 10 tones per dia que duguin a terme una o més de les activitats següents:
   • Tractament biològic.
   • Tractament fisicoquímic.
   • Recuperació o generació de dissolvents.
   • Reciclat o recuperació de matèries inorgàniques que no siguin metalls o compostos metàl·lics.
   • Regeneració d’àcids o de bases.
   • Valorització de components utilitzats per reduir la contaminació.
   • Valorització de components procedents de catalitzadors.
   • Regeneració o reutilització d’olis.
  • Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus a plantes de incineració o coincineració de residus perillosos amb una capacitat superior a tres tones per hora.

Activitats classificades com a prioritat 2 o 3 que han de realitzar anàlisis de risc, constitució de garantia financera i presentació de declaració responsable com a màxim el 31/10/2019:

 1. Les següents activitats classificades com annex I segons la llei 20/2009 i per tant, sotmeses a autorització ambiental:
  • Instal·lacions per al refinament de petroli o de cru de petroli.
  • Instal·lacions per a la producció de gas combustible diferent del gas natural i gasos liquats del petroli.
  • Coqueries
  • Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d’una capacitat de més de 2,5 tones per hora
  • Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos en base a aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de més de 2 tones d’acer brut per hora
  • Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia
  • Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics com sals com el clorur d’amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic (sosa), els perborats, el nitrat argèntic.
  • Instal·lacions químiques que utilitzen un procediment químic o biològic per a la fabricació de medicaments, inclosos els productes intermedis.
  • Instal·lacions químiques per a la fabricació d’explosius
  • Abocadors de tot tipus de residus que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total de més de 25.000 tones excloent-ne els abocadors de residus inerts