El 29 de desembre de 2022 va entrar en vigor el Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos (BOE núm. 311 de 28/12/2022).

Mitjançant aquest Reial decret es pretén adaptar la normativa estatal relacionada amb els envasos i els residus d’envasos a la normativa europea de referència. En aquest sentit, aquest Reial decret té per objecte l’adaptació de la normativa espanyola d’envasos al nou règim de responsabilitat ampliada del productor, establert per la normativa de la Unió Europea aprovada recentment.

El títol I conté les «Disposicions generals i els objectius» i es divideix en tres capítols. El primer capítol està dedicat a les disposicions de caràcter general i inclou l’objecte, les definicions i l’àmbit d’aplicació, els instruments de planificació en matèria d’envasos i residus d’envasos i els instruments econòmics que poden aplicar les autoritats competents.

Al capítol II es regula la prevenció i la reutilització d’envasos, reforçant l’aplicació del principi de jerarquia de residus. Es posa el focus a la prevenció, com a via més adequada per millorar l’eficiència en la utilització dels recursos i reduir l’impacte mediambiental dels residus d’envasos.

El títol II desenvolupa el règim de responsabilitat ampliada del productor per als envasos, adaptant-lo als nous requisits de la normativa de la Unió Europea. Es divideix el títol en quatre capítols, el primer dedicat a les «Obligacions de disseny i marcatge d’envasos», que introdueix novetats com indicar la condició de reutilitzable de l’envàs, la fracció o contenidor en què s’han de dipositar els envasos una vegada que es converteixen en residus, o quan escaigui, el símbol associat al sistema de dipòsit, devolució i retorn, entre d’altres.

El capítol II recull les «Obligacions d’informació sobre la posada al mercat d’envasos», creant la secció d’envasos al Registre de Productors de Productes, i s’obliga tots els envasadors a inscriure’s i a remetre anualment informació sobre la posada al mercat d´envasos.

El capítol III està dedicat al Règim de responsabilitat ampliada del productor, dividint-se en cinc seccions. La primera secció recull les obligacions generals del productor, a les quals en funció de cadascuna haurà de donar compliment de forma individual o a través de la constitució dels corresponents sistemes de responsabilitat ampliada del productor.

La secció segona recull les disposicions relacionades amb la constitució i el funcionament dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor, individuals i col·lectius, les obligacions generals a què estan sotmesos aquests sistemes, així com aquelles obligacions específiques per als sistemes col·lectius.

A les seccions tercera, quarta i cinquena es desenvolupen les especificacions del règim de responsabilitat ampliada del productor per als envasos domèstics, comercials i industrials, respectivament. D’aquesta manera, s’aplica el règim de responsabilitat ampliada del productor a més dels envasos domèstics, la resta d’envasos comercials i industrials, als quals amb caràcter general no se’ls aplicava fins ara a Espanya.

El capítol IV recull les disposicions sobre el «sistema de dipòsit, devolució i tornada» per als envasos reutilitzables i certs envasos de beguda d’un sol ús.

El títol III conté les obligacions d’informació, tant de les persones físiques o jurídiques autoritzades per fer operacions de recollida amb caràcter professional i tractament de residus d’envasos.

Cal destacar la disposició addicional tercera que indica que els productors de producte que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret no tingueren l’obligació de participar en un sistema integrat de gestió, d’acord amb el que preveu la Llei 11/1997, de 24 d’abril i els seus reglaments de desenvolupament, constituiran els sistemes de responsabilitat ampliada segons el que estableix aquest Reial decret abans del 31 de desembre de 2024.