El 2 de gener de 2023 ha entrat en vigor el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionel·losis (BOE nº 148 de 22/06/2022).

Aquest Reial Decret actualitza el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, ja que inclou les millores tècniques, noves mesures de gestió del risc i innovacions necessàries per a un major control de les instal·lacions o equips susceptibles de generar risc de legionel·losi.

El titular d’una instal·lació de les incloses a l’annex I del Reial Decret que, utilitzant aigua, produeix o és susceptible de produir aerosols, per tal de minimitzar la presència, proliferació i dispersió de Legionel·la pot recórrer a la implantació d’un Pla de Prevenció i Control de Legionel·la o a un Pla Sanitari davant de Legionel·la, sent el segon opcional i el primer el punt de partida. El Pla de Prevenció i Control de Legionel·la ha de ser dissenyat i implantat contemplant, almenys, els requisits establerts als annexos del Reial decret, amb el contingut que s’hi estableix. Aquest Pla inclou la execució d’un Programa de manteniment i revisió i Programa de tractament d’instal·lacions i equips que haurà d’incloure les operacions i periodicitat establertes a l’Annex IV del Reial Decret, i un programa de presa de mostres d’aigua d’acord amb el que s’estableix als annexos V i VI del Reial Decret.