Recentment s’ha publicat el Reial Decret 14/2022 relacionat amb mesures d’estalvi i eficiència energètica. D’acord amb l’apartat 1 de l’article 29 d’aquest norma, tots els recintes destinats a ús administratiu (oficines) han de complir amb els següents requisits d’humitat i temperatura ambient: 

 

    – Amb l’ús de la calefacció no es podrà superar la temperatura de 19ºC.
    – Amb l’ús de la refrigeració no es podrà baixar de la temperatura de 27ºC.
    – La humitat de l’ambient haurà d’estar compresa entre el 30 i el 70%.
    D’altra banda, d’acord amb l’apartat 5 del mateix article, els titulars d’instal·lacions tèrmiques a les quals sigui d’aplicació realitzar les inspeccions d’eficiència energètica, i que hagin realitzat la darrera inspecció abans del gener del 2021, han d’avançar la realització de la següent inspecció amb data màxima 01/12/2022.