Al DOGC de 18/05/2020 es va publicar la RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

 Beneficiaris: els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

 Amb aquesta subvenció donen un ajut màxim de 12.000€ per actuació.

 La despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

 No es consideraran despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l’amiant retirat a l’immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

 Requisits específics:

  • L’obra que comporta la retirada d’amiant haurà de disposar de la corresponent sol·licitud del Pla de treball a l’autoritat laboral.
  • Compromís per garantir una gestió adequada dels residus d’amiant mitjançant la contractació de la retirada i manipulació dels residus a una empresa especialitzada inscrita al registre RERA, i una empresa, o empreses, gestora de residus autoritzada situada a Catalunya per al transport i la gestió final.

 Cal esperar a la publicació de la convocatòria per saber el termini de presentació de sol·licituds. Només es subvencionaran obres de retirada d’amiant que es duguin a terme amb posterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

 Si teniu pensat o previst fer obres per retirar materials amb amiant, per exemple de la coberta dels vostres edificis, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i us podem assessorar per tramitar la sol·licitud de l’ajut.