El proper 19 de gener de 2021 entrarà en vigor la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, que té per objectiu regular el règim de legalització de les activitats que inclou en el seu Annex 1, classificades d’acord amb el Codi català d’Activitats Econòmiques (CCAE-2009). Per tant, es tracta d’una llei que no afecta a les activitats classificades en el marc de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Aquesta llei 18/2020 estableix un nou règim regulador de legalització de les activitats que figuren al seu Annex 1, per mitjà del règim de comunicació amb l’aportació d’un certificat tècnic i, per el casos que s’indiquin en l’esmentat Annex 1, també aportació de projecte tècnic.

No es podrà presentar la comunicació d’inici d’activitat en un establiment fins que la intervenció prèvia sobre l’activitat establerta per la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement (p.e. activitats sotmeses a informe previ d’incendis o a autorització d’emissions).

Caldrà comunicar les modificacions no substancials de les activitats que figurin a l’Annex 1 de la llei, i les modificacions substancials de les activitats implicaran la presentació d’una comunicació nova d’activitat. 

Aquesta nova llei també regula el procediment de comprovació documental i material del expedients de comunicació i exposa procediment sancionador aplicable segons tipus d’infraccions comeses. La llei crea també la figura de “Persona autoritzada” com a representant de la persona interessada, per fer-se càrrec de les transaccions electròniques.

Finalment, aquesta nova llei modifica la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, establiments, activitats i infraestructures i edificis. En aquest sentit, les activitats legalitzades en règim de comunicació d’acord amb la Llei 18/2020, i que no estiguin inclosos en l’Annex 1 de la Llei 3/2010 no estan subjectes a realitzar l’acte de comprovació de seguretat contra incendis, ja que seran els certificats tècnics elaborats per la comunicació de les activitats els que hauran de justificar el compliment dels requisits aplicables en matèria de seguretat contra incendis.