El passat 10 d’abril de 2022 va entrar en vigor la nova Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Aquest anova llei deroga la Ley 22/2011 de residus i sòls contaminats, i transposa a l’ordenament jurídic estatal la Directiva (UE) 2018/851 sobre residus. Aquesta nova llei, amplia i clarifica entre d’altres aspectes la responsabilitat ampliada del productor, l’aplicació dels conceptes de subproducte i fi de condició de residu, actualitza el règim sancionador, reforça la recollida separada dels residus en origen, inclou prescripcions en matèria de disseny de productes per reduir el seu impacte ambiental, inclou mesures importants per a la reducció del consum de determinats productes de plàstic, incrementa la obligatorietat de formalitzar registres cronològics i declaracions anuals als transportistes, agents i negociants i finalment estableix les bases per a la creació d’impostos vinculats a la eliminació dels residus.