Segons l’article 16 del decret 139/2018, tots els establiments on es desenvolupen activitats potencialment contaminants de l’atmosfera han de realitzar un control atmosfèric d’establiment (CAE) on es verifiqui que aquest s’adequa a la normativa, al permís, a la resolució de l’òrgan competent o al programa de control notificat per la persona titular. Aquest control d’establiment és independent dels controls de focus emissors.

El primer control s’ha d’efectuar als 3 mesos des de l’inici de l’activitat.

Segons la classificació que tingui l’activitat, en funció del Reial decret 100/2011, de 28 de gener (CAPCA), l’article 16 del decret 139/2018, estableix que els establiments classificats al grup A realitzaran el control d’establiment cada 2 anys, els classificats al grup B cada 3 i els classificats al grup C cada 5 anys, sense que s’estableixi pels establiments sense grup assignat “-“ CAPCA o que no estiguin classificats al CAPCA, cap control atmosfèric d’establiment.

A continuació, s’exposen aclariments derivats de l’aplicació de l’article 16 del Decret 139/2018:

Establiments existents classificats al CAPCA com A, B o C, que constitueixin una font de contaminació:

Els establiments existents a l’entrada en vigor del Decret classificats com A, B o C del CAPCA i coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya han de fer el seu primer control atmosfèric d’establiment transcorreguts 2, 3 o 5 anys (segons si l’establiment està classificat al grup A, B o C del CAPCA respectivament) des de la data d’emissió de la darrera acta d’inspecció ambiental integrada “programada” realitzada amb anterioritat 31 de desembre de 2018.

Els establiments existents a l’entrada en vigor del Decret classificats com A, B o C del CAPCA, amb autorització ambiental però no coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya han de fer el seu primer control atmosfèric d’establiment transcorreguts 2, 3 o 5 anys (segons si l’establiment està classificat al grup A, B o C del CAPCA respectivament) des de la data d’emissió de la darrera acta de control ambiental integrat, inicial o periòdic, realitzat amb anterioritat al 31 de desembre de 2018.

Establiments sotmesos a règim de comunicació (llei 20/2009) que també estan sotmesos a autorització d’emissions (classificats al CAPCA com A o B), efectuaran el control atmosfèric d’establiment d’acord amb allò que tinguin establert a la seva autorització d’emissions.

Establiments sotmesos a règim de comunicació i classificats al grup C del CAPCA, hauran de seguir els criteris establerts per l’òrgan competent (Ajuntament). En cas que l’òrgan competent no estableixi cap criteri, el control s’efectuarà transcorreguts 5 anys des de la data de l’últim control realitzat anterior a l’entrada en vigor del Decret 139/2018 (25/7/2018).

Establiments existents classificats al CAPCA com A, B o C, que NO constitueixin una font de contaminació:

Tenint en compte l’establert a l’article 3 del Decret 139/18, pot haver activitats que tot i estar incloses a l’annex IV de la Llei 34/2007, no constitueixin una font de contaminació, és a dir que no tinguin un impacte sobre l’atmosfera. En aquest cas, no serà necessari efectuar els controls atmosfèrics d’establiment.